Rank Status

S.No Rank Name Value
1 1 Andhra Pradesh 0%
2 1 Maharashtra 0%
3 1 Punjab 0%
4 1 Tripura 0%
5 2 Madhya Pradesh 0.04%
6 3 Gujarat 0.14%
7 4 Karnataka 0.41%
8 5 Telangana 1.03%
9 6 Chhattisgarh 1.06%
10 7 Kerala 1.3%
11 8 Uttar Pradesh 1.56%
12 9 Tamil Nadu 3.13%
13 10 Rajasthan 3.49%
14 11 Jammu & Kashmir 9.76%
15 12 Himachal Pradesh 13.33%
16 13 West Bengal 21.26%
17 14 Bihar 27.06%
18 15 Uttarakhand 32.13%
19 16 Goa 55.47%
20 17 Meghalaya 65.65%
21 18 Haryana 66.02%
22 19 Assam 99.85%
23 Arunachal Pradesh Not Provided
24 Jharkhand Not Provided
25 Manipur Not Provided
26 Mizoram Not Provided
27 Nagaland Not Provided
28 Odisha Not Provided
29 Puducherry Not Provided
30 Sikkim Not Provided
For definition of INVALID,NOT PROVIDED,NA please refer to Disclaimer
Consumer complaint resolution have improved by 2.3 times in last one year